Ecologisch herstel Maas

KRW Maas
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Ecologisch herstel Maas

A3 kaart maatregelen ecologisch herstel Maas 2022

Maatregelen ecologisch herstel Maas 2021-2027 volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
 

Om de Maas weer aantrekkelijk te maken voor planten dieren, richt Rijkswaterstaat op veel plekken de oevers en uiterwaarden langs de Maas natuurvriendelijker in. Dat gebeurt door de stenen bestorting waar dan kan weg te halen (‘ontstenen’), afgesneden rivierarmen te herstellen, nieuwe ondiepe geulen aan te leggen of bestaande geulen te verbeteren. Hierdoor komt er weer ondiep water terug, met variatie in leefmilieus voor de planten, vissen en kleine waterdiertjes die van nature thuishoren in het Maassysteem. Zo kan de biodiversiteit toenemen. Waar de waterkant is ontsteend, zorgt inwerking van stroming en scheepvaartgolven voor een bredere oeverzone. Omdat de Maas zo minder strak in haar jasje komt te zitten, dragen deze oevers tevens bij aan de doorstroming bij hoogwater.