POV Waddenzeedijken

Hoogwaterbeschermingsprogramma

POV Waddenzeedijken

Waddenzeedijken

POV Waddenzeedijken

Volgens de norm moet een groot deel van de Waddenzeedijk (dijkring 6) worden verbeterd. Vanuit het HWBP hebben de waterschappen de opdracht om dat sneller én goedkoper te doen. Omdat er in het Waddengebied vele ontwikkelingen spelen, lag het voor de hand om eerst een aantal zaken te onderzoeken en vast te stellen en daarna op projectniveau een verkenning te starten. Dit doen de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân onder de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W).

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân voeren de POV-Waddenzeedijken uit onder de paraplu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst.

Zie ook de interactieve Water in kaart