Bedijking Waddenzee

Morfologische veranderingen Waddenzee
Rijkswaterstaat en Zandbeek

Bedijking Waddenzee

Morfologie van de Waddenzee

Morfologische veranderingen

De Waddenzee is in 2009 uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Het is het grootste getijdengebied ter wereld met unieke natuurwaarden. De brochure Morfologische veranderingen, een uitgave van Rijkswaterstaat en vormgegeven door Zandbeek laat onder meer zien dat de Waddenzee in de loop der tijd een stuk kleiner is geworden en wat de gevolgen zijn van zeespiegelstijging. Met de brochure wil Rijkswaterstaat de bestaande kennis toegankelijk maken voor de beheerders van de Waddenzee.

De brochure laat onder meer met een gedetailleerde kaart van de bedijkingsgeschiedenis zien hoe de Waddenzee is ingesnoerd en steeds kleiner wordt. Door de bedijkingen is het oppervlak van de Waddenzee met ongeveer twee derde afgenomen. Hierdoor heeft het getijdewater veel minder ruimte gekregen, met grote gevolgen voor de ontwikkeling van geulen en wadplaten.
Mijs maakte deze en nog andere kaarten voor de door Zandbeek vormgegeven brochure. 

Morfoloog Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat:
Met dit boekje schetsen we de samenhang tussen verschillende ontwikkelingen en de gevolgen voor het uiterlijk van het waddengebied. Denk aan de bedijkingsgeschiedenis. Die eindigde voor de Waddenzee niet na een aanleg van een dijk of dam. Nee, pas daarna begonnen de gevolgen door te werken op het natte  wad, tot op de dag van vandaag. Waar het binnendijkse land daalt door het wegvallen van getij en aanvoer van zand en klei, stijgt het wad voorlopig nog ieder jaar.